SAS Arts

Vår sektion heter SAS Arts Sweden och har som syfte att främja konsterna och kulturen.. Vi inkluderar i ordet konst tavlor, skulptur, arkitektur, design, musik, opera, balett, teater och hantverk. Vi anordnar visningar, föredrag och evenemang. Vanligtvis har vi cirka ett konstarrangemang per månad. Vi arrangerar också årligen någon/ några dagsturer till intressanta mål med fokus på konst och kultur. Totalt inbjöd vi till 14 evenemang under 2016.

Vi köper in konstverk som vi en gång om året lottar ut bland våra betalande medlemmar. Utlottningen sker på vår årsfest som äger rum i november/december varje år.
Året 2016 var vi 52 medlemmar och lottade då ut 10 konstverk.
Vi valde detta år att sälja en konstlott för 300 SEK till de pensionerade (IYA) tidigare medlemmar som tecknat sig på vår intresselista.
Då 27 köpte konstlotten som deltager i lotteriet deltog totalt 79 personer i lotteriet av 10 konstverk.

Medlemsinformation

För SAS Arts Sweden gäller följande. Medlem kan vara yrkesaktiva anställda i SAS och dess dotterbolag. Icke yrkesaktiva som pensionärer och avtalspensionärer kan inte vara medlemmar men teckna sig på en Intresselista för att få informaion om sektionens aktiviteter och deltaga i mån av plats till "fullt pris".

Anmälan att bli medlem i sektionen eller att avsluta sitt medemsskap sker genom skriftlig anmälan till styrelsen.

För att kunna vara medlem i sektionen SAS Arts Sweden krävs även ett medlemskap i SAS Group Club Sweden (SAS Klubben). Avgiften till SGCS 2016 är 200 SEKi. Denna avgift administreras helt separat av SGCS. Se information på SGCS hemsida www.sasgroupclub.se Dina frågor rörande medlemskap eller avgiften till SAS-Klubben, (SGCS) skickar du direkt till deras e-post adress, sas-klubben@sas.se

Nytt för i år är att SAS pensionärer som tidigare varit medlemmar i SAS klubben (SGCS) kan bli medlemmar igen för att kunna utnyttja SAS klubbens evenemang. Årsavgiften för detta är 100 SEK. Villkoren för SAS Arts är fortsatt som nedan.

Årsavgiften för medlemmar till SAS Arts Sweden är för kalenderåret 2016 295 SEK..Årsavgiften betalas in till SAS Arts Bankgiro konto 463-3244 senast den 31 april.
Anmälan till SAS Arts görs skriftligt via mail till Margareta Lindquist:  lindquist.margareta@gmail.com
Vi behöver tillsammans med din anmälan, ditt namn och anställningsnummer i SAS samt information om till vilken e-mail adress du önskar få våra utskick med information. 
Vi ber dig notera att samtliga medlemmar själva behöver betala in årsavgiften till sektionen. Något löneavdrag görs ej till SAS Arts.

Icke yrkesaktiva (pensionärer och avtalspensionärer) kan teckan sig på Intresselistan. De kommer då att få alla utskick om evenemang samt rätt att deltaga i dessa i mån av plats till ett icke subventionerat pris.
Anmälan till SAS Arts intresselista görs skriftligt via mail till Hans-Erik Boström: hans-erik.bostrom@telia.com

Icke-yrkesaktiva (pensionärer och avtalspensionärer) kan köpa en konstlott för 300 SEK till BG 463-3244 (ange namn + Konstlott). Pengarna används till inköp av konst och berättigar ägaren att deltaga i det årliga konstlotteriet i november.
 

SAS Arts Sweden Styrelse 2016 
YA= yrkesaktiv. IYA=icke-yrkesaktiv
Ordförande                               Elisabet Moberg, YA.
Kassör:                                     Margareta Lindquist, IYA
Sekreterare:                              Hans-Erik Boström, IYA
Ansvarig för inköpslistan           Charlotte Alfthan, YA
Ledamot-Evenemang                Fredrik Munk, YA
Ledamot-Evenemang                Ann-Sofie Thornberg, YA
Suppleant-Evenemang              Inga Broberg, IYA
Suppleant-Evenemang              Ulla Strömbäck-Naess IYA

 


Erbjudanden för SAS Arts medlemmar 

Wasastadens Konst Kristall & Ram AB 
Dalagatan 56A (Libor Lezak)
Medlemmar i SAS Arts erhålller 15% rabatt på ramning Info

 


Evenemang 2017
Datum

Tid

Aktivitet Kontaktperson / status
2017-01-19   Vårsalongen Genomförd
2017-02-16   Miro på Waldermarsudde Genomförd
2017-03-23   SAS Arts årsmöte på Frösundavik Genomförd
2017-03-28   Anders Hansers biograf Genomförd
2017-05-11   Hertha Hillfon på Skeppsholmen Inbjudan kommer snart
2017-05-18   Visning av Rosendals slott på Djurgården Inbjudan kommer snart
2017-05-xx   Våravslutning Kommer
2017-09.06   Billy Elliot på Stadsteatern Kommer
    Höstprogram under planering Kommer
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


Medlemsskap